Audyty zgodności z RODO

HomeAudyty zgodności z RODO

Audyty RODO wykonujemy w unikalny sposób

RODO jest bardzo ważnym elementem ochrony danych ponieważ legitymizuje ochronę danych od strony prawnej. Do dnia 1 września 2018 przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 100 audytów bezpieczeństwa i zgodności z RODO.

W ramach wykonywanych przez nas audytów dokonujemy wielu czynności, wśród których najważniejszą jest: mapowanie wymagań prawnych na środki ochrony technicznej.

Dzięki audytowi dowiesz się:

 • w jaki sposób zalegalizować przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem (Artykuł 6 pkt. 1 RODO),
 • jak zrealizować dostęp do treści danych (Artykuł 15 RODO);
 • jak zapewnić możliwość sprostowania danych (Artykuł 16 RODO);
 • jak zapewnić możliwość usunięcia danych; które dane należy, które wolno i kiedy wolno usunąć (Artykuł 17 RODO);
 • jak wykonać prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Artykuł 18 RODO);
 • jak zapewnić i zrealizować przenoszenie danych (Artykuł 20 RODO);

Audyt zakończony jest raportem zawierającym:

 • rejestr ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych – identyfikowane są i oceniane wszystkie ryzyka organizacji związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • w ramach rejestru ryzyka identyfikowane są również słabe punkty Twojej organizacji w celu wskazania miejsc, których naruszenie może skutkować utratą, wyciekiem lub brakiem możliwością ciągłego przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr ryzyka zawiera również plan minimalizacji każdego ryzyka, by wskazać metodę, której zastosowanie ograniczy skutki ryzyka,
 • raport zwiera rozwinięcie i uzupełnienie rejestru ryzyka,
 • raport zawiera również rekomendowane środki techniczne i organizacyjne w trzech wariantach inwestycyjnych umożliwiające wskazanie rozwiązań bezpłatnych oraz wymagających inwestycji zakupowych,